Разработки уроков

Биология. Клен

развернуть

Урок па беларускай літаратуры ў 6 класе

развернуть

Канспект урока па  беларускай літаратуры ў 6 класе

Тэма:   Цана дружбы

                    (паводле апавядання Алены Васілевіч “Сябры”)

Мэта: стварыць умовы для пашырэння ведаў вучняў пра багацце творчасці       А.Васілевіч, пра апавяданне як літаратурны жанр; развіваць уменне аналізаваць празаічны твор, вызначаць этапы сюжэта,  адказваць на праблемныя пытанні паводле твора,  аналізаваць паводзіны і ўчынкі галоўных герояў, уяўляць прачытанае, падбіраць вобразы-сімвалы; выхоўваць пачуццё адказнасці, упэўненасці ў тым, што дружба – бясцэнны скарб.

Абсталяванне: партрэт А.Васілевіч, малюнкі вучняў, ілюстрацыі сімвалаў дружбы, музычныя запісы, падручнік, смайлікі для рэфлексіі.

Эпіграф: “Дружба – гэта каханне без крылаў” 

                                                                              Д.Байран (англ. паэт 18-19 ст. ст.)

“Дружба робіць вялікія справы. І ў няшчасці, і ў радасці без дружбы   чалавеку нельга быць. Шануйце, дзеці, дружбу…”                                                        К.Чорны “Насцечка”

Ход урока

I. Арганізацыйны момант

II. Матывацыя: “ Я зачыняю дзверы, а за імі застануцца ўсе нашы праблемы, крыўды, спрэчкі, непаразуменні, увесь негатыў, які можа перашкаджаць нам працаваць на ўроку. У кабінеце цёпла, утульна, мы ўсміхнёмся адзін аднаму добразычлівай усмешкай і прыступім да работы, памятаючы, што ў нас усё атрымаецца!”

III. План работы на ўроку.

 Уступнае слова настаўніка:”Нашу гутарку я хачу пачаць з цудоўнага, павучальнага верша С.Грахоўскага “Словы”:

      Ад слова сэрца халадзее,

      Праходзіць сон і забыццё,

      Ад слова рушацца надзеі,

      Ад слова свеціцца жыццё.

      Ад слова вырастаюць крылы,

      А ў сэрцы стукае любоў,

      Ад слова прыбываюць сілы,

      Дык не шкадуйце шчырых слоў.

-         Так не будзем жа шкадаваць адзін аднаму шчырых слоў і прыступім да работы.

-         Перш чым даць слова паважанаму “кансультанту”, які падрыхтаваў невялікае паведамленне пра  жыццё і творчасць нашай славутай зямлячкі А.Васілевіч, мы звернем увагу на пытанні  задання “Чыстая дошка”.

-         Знаёмства з пытаннямі задання “Чыстая дошка”:

*Дзе і калі нарадзілася А.Васілевіч?

*У 1937 годзе  ў Слуцку…

*У 1946 годзе закончыла…

*Пасля пераезду ў Мінск працавала ..

*Калі пачала займацца літаратурнай дзейнасцю?

*А.Васілевіч піша творы для …

*А.Васілевіч – майстар …

*Якія жанравыя асаблівасці апавядання вы ведаеце?

*Даказаць, што твор А.Васілевіч “Сябры” – гэта апавяданне.

 1. Паведамленне “кансультанта” на тэму”Алена Васілевіч – наша славутая зямлячка”.
 2. “Чыстая дошка”

- Вучні адказваюць на пытанні і выціраюць іх з дошкі.

- Застаюцца толькі пытанні па тэорыі літаратуры “Апавяданне як літаратурны жанр”.

V.Слова “кансультанта” па тэорыі літаратуры

              - Жанравыя асаблівасці апавядання. (Запісы ў сшытках).

             - Вучні адказваюць на апошнія  пытанні, і дошка застаецца чыстай.

             - Якая тэма і ідэя гучаць у апавяданні “Сябры”?

   - Слова “Кансультанта” ( зачытвае тлумачэнне лексічнага значэння слова “дружба”,  выпісанае з “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы” ў 5 тамах, прапаноўвае сінонім да гэтага слова).

VI. Слова настаўніка:

-         Зачытваюцца эпіграфы Д.Байрана і К.Чорнага, даюцца каментарыі.

-          А.Васілевіч па-свойму, але вельмі глыбока і пранікнёна паказала значэнне сяброўства ў жыцці кожнага чалавека ў апавяданні “Сябры”, якое ўвайшло ў 2-томную анталогію самых лепшых твораў беларускай літаратуры.

   

VII. Работа над кампазіцыяй твора “Сябры”

               1 Гр.   * Экспазіцыя

               2 Гр.   * Завязка

               3 Гр.    *Кульмінацыя

               Кансультант. *Развязка

-         Вучні тлумачаць тэрміны і знаходзяць этапы сюжэта ў апавяданні “Сябры”.

VIII. Фізкультхвілінка “Адзінокае дрэўца”

-         На пагорку, недалёка ад бярозавага гайка, расла адзінокая бярозка. Яна кожны дзень цягнулася да сонейка (3 разы), ветрык гайдаў яе галінкі (4 разы), сняжок абдымаў і ўкутваў дрэўца (3 разы). Але бярозка адчувала адзіноту і цягнулася да сваіх сябровак у гайку (3 разы). Бедная бярозка, як ёй цяжка жывецца без сяброў. Пашкадуем яе і працягнем работу. (Гучыць музыка)

IX. Работа ў групах.

-         Адказы на пытанні (К-1, К-2, К-3)

-          

Пытанні на картках:

К-1

 1. Прыгадайце, як узнікла спрэчка на ўроку паміж Лёнькам і Грышкам? Каго з герояў вы асуджаеце? Каго апраўдваеце? Чаму?
 2. “Апавяданне мяне прымусіла задумацца над …” (закончыць выказванне).
 3. Якую цану мае сапраўдная дружба? Як мы павінны адносіцца да сваіх сяброў?

______________________________________________________________________

К-2

 1. Як атрымалася, што па дарозе дадому Лёня адстаў ад Грышы? Што адчуваў Лёня? Як пры гэтым трымаўся Грыша?  
 2. “Апавяданне мяне прымусіла задумацца над …” (закончыць выказванне).
 3. Якую цану мае сапраўдная дружба? Як мы павінны адносіцца да сваіх сяброў?

_____________________________________________________________________

 К-3

 1. Як сябе паводзяць  бацькі Грышы і Лёні, калі дазналіся, што Лёнька не вярнуўся разам з Грышам дадому? Ці пакаралі хлопчыкаў бацькі?
 2. “Апавяданне мяне прымусіла задумацца над …” (закончыць выказванне).
 3. Якую цану мае сапраўдная дружба? Як мы павінны адносіцца да сваіх сяброў?

____________________________________________________________________

X. Афішыраванне малюнкаў і ілюстрацый сімвалаў сяброўства з каментарыямі.

        -  Прадстаўнікі кожнай групы.

 

XI. Рэфлексія. (“Сумны смайлік” прымусіў задумацца, “ вясёлы смайлік” у падарунак сябру ).

-         Гучыць музыка.

XII. Дамашняе заданне:  параўнальная характарыстыка Лёнькі і Грышкі.

XIII. Выстаўленне адзнак.

 

 

 

свернуть

Урок математики в 1 классе

развернуть

Конспект урока математики в 1 классе

 

     Тема: Закрепление сложения и вычитания чисел в пределах 20.

 

     Цели: повторить нумерацию однозначных и двузначных чисел, совершенствовать вычислительные навыки в пределах 20, совершенствовать навыки работы над простыми задачами на нахождение суммы, разности, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, развивать логическое мышление, внимание, память, речь учащихся, прививать любовь к сказкам, воспитывать аккуратность в работе.

Ход урока:

     1. Организационный момент:

           (Дети хором рассказывают стихотворение.)

       Встало солнышко давно,

                                               Заглянуло к нам в окно.

                                               Нас оно торопит в класс,

                                               Математика у нас!

     - Ребята, почему солнышко сегодня так ласково заглядывает в наше окошко?  (Солнышко радуется тому, что наступила весна.) 

     - Какой месяц наступил? ( Наступил март.)      

     - Вспомните все весенние месяцы. (Март, апрель, май.)

     - А какое оно весеннее солнышко? (Нежное, тёплое, ласковое, яркое, золотистое, лучистое…) Солнышко заглянуло к нам в окошко и подарило каждому из вас свой лучик, в надежде на то, что под его лучами вы станете добрее, умнее, внимательнее. Вы нашли свои лучики у себя на парте? От них у нас в классе стало теплее, ярче и работа закипит также по-весеннему.    

     2. Вступительное слово учителя.

     - Любите ли вы сказки? А хорошо ли вы их знаете?

                                              Где играют дружно,

                                              Считают умело,

                                              Там и сказке можно

                                              Появиться смело.

     Отгадайте загадку:

                                              Бабушка девочку очень любила.

                                              Шапочку красную ей подарила.

                                              Девочка имя забыла своё.

                                              А ну, подскажите имя её.

                                                                                         (Красная Шапочка.)

     - Кто написал эту сказку?  (Шарль Перро.) Какие ещё сказки Шарля Перро вы знаете?

     3. Устный счёт.

     - Красная Шапочка это умная, способная, добрая и внимательная девочка. Сейчас мы отправимся вместе с ней навестить бабушку, которая живёт на опушке леса. Девочка решила позвонить бабушке, чтобы предупредить её о своём приходе, но забыла её телефон. Номер телефона состоит из 6-и цифр. Мы сможем помочь Красной Шапочке, если решим примеры и запишем ответы в пустые клеточки. А чтобы не ошибиться мы проверим свои ответы с помощью волшебного телефона.

     а) - Чтобы узнать первые две цифры, найдите сумму чисел 8 и 4.

         - Следующие две цифры сумма чисел 9 и 5.

         - Последние две цифры вы узнаете, если к 7 прибавите 6.

         - Молодцы! Вы справились с заданием, и теперь Красная Шапочка может отправиться в путь.

    б) Красная Шапочка подошла к реке. Она сможет попасть на другой берег, если выполнит задание. А мы ей поможем.

     - Какое число следует за числом 1?

     - Назовите соседей числа 7,4.

     - Назовите число, которое следует за числом 9.

     - Какое число предшествует числу 4?    

      в)                                    По сказке с Красной Шапочкой

                                             Мы в дальний путь пойдём.

                                             Пройдём мы между ёлочек

                                             И цифры назовём.

     ( Игра «Весёлый счёт». Учащиеся выставляют числа, спрятавшиеся на ёлочках и между ними, в порядке возрастания.)      

     г) Ёлочки наши не простые, а волшебные  (числа меняются: 15, 18, 20, 3, 45, 37). Определите лишнее число. (Ученики должны объяснить, почему число 3 лишнее.  (Однозначное.)) Сколько десятков и сколько единиц в каждом двузначном числе?

Физкультминутка.

                                      «Песенка Красной Шапочки».

     4. Решение задач и примеров.

                                         Пойдём вперёд по сказке мы,

                                         Нам весело идти.

                                         И ёжика колючего

                                         Мы встретим по пути. 

 

                                         Ёжик по грибы пошёл,

                                         Десять рыжиков нашёл.

                                         Восемь положил в корзинку,

                                         Остальные же на спинку.

                                         Сколько рыжиков везёт

                                         У себя на спинке ёж? (2)

Ёжик приготовил вам свои задания.    

Решите задачи:

        В «Детском мире», в магазине,

                                          Есть игрушки на витрине.

                                          Есть медведь, а также слон.

                                          Только сколько стоит он?

                                          Знаем из задачи всей:

                                          Мишка стоит пять рублей.

                                          Нам ещё известно всё же –

                                          Слон на три рубля дороже.

                                          Кто скорее скажет нам,

                                          Какова цена слонам?

                                          3+5=8

     Мама Красной Шапочки испекла для бабушки 20 пирожков. 9 из них были с грибами, а остальные с ягодами. Сколько пирожков с ягодами отнесла Красная Шапочка бабушке?    

                                          Бабушка грибы сушила,

                                          Только посчитать забыла.

                                          7 груздей и 2 лисички –

                                          Очень рыженьких сестрички.

                                          У кого ответ готов –

                                          Сколько было всех грибов? 

                                          7+2=9

    Оценить работу с помощью шкалы.

     Ёжик желает нам счастливого пути. Что мы ответим ёжику?  (Спасибо.)  А наша дорога проходит через грибную поляну. Поможем Красной Шапочке собрать грибы для бабушки?

     Разноуровневые задания.

     (Дети получают нарисованные грибочки (боровики, лисички, подосиновики) с примерами на обратной стороне.)

9-4=          15-5=          17-7-6=

7+3=         12+3=         10+3-2=

10-5=        18-2=          14+2-3=

3+4=         17-4=          20-2-8=

9-6=          19-10=        9-6+5=       

     - Какие грибочки мы будем собирать?

     - Как правильно собирать грибы?

     - Решив примеры на обратной стороне, мы поможем Красной Шапочке.        

     Решение разноуровневых заданий, записанных на грибах самостоятельно.

     Самопроверка (на листах правильные ответы).

Оценить работу с помощью шкалы.

     - Сколько боровичков мы помогли собрать Красной Шапочке? Сколько лисичек? Сколько подосиновиков? Каких грибочков больше? На сколько больше …, чем … . Сколько всего?

Физкультминутка.

                                          Солнце спит, небо спит, (1)

                                          Даже ветер не шумит.

                                          Рано утром солнце встало,

                                          Всем лучи свои послало. (2)

                                          Вдруг повеял ветерок, (3)

                                          Небо тучей заволок (4)

                                          И деревья раскачал. (5)

                                          Дождь по крышам застучал,

                                          Барабанит дождь по крыше. (6)

                                          Солнце клонится всё ниже,

                                          Вот и спряталось за тучи.

                                          Ни один не виден лучик. (7)

  

 1. Положить голову на руки.
 2. Встать, руки вверх-скрёстно, пальцы врозь.
 3. Махи руками в стороны.
 4. Круги руками.
 5. Раскачивать руки в стороны.
 6. Барабанить пальцами по парте.
 7. Сесть за парту и положить голову на руки.

 

                                           Вот светлая поляночка,

                                           Цветочки там и тут.

                                           Весёлые там зайчики

                                           Играют и поют.

     По пути Красная Шапочка решила собрать букет цветов для своей любимой бабушки. (Повторить состав чисел до 10. Дети используют вееры цифр.)

     5. Итог урока. Рефлексия.

Мы славно поработали,

Урок к концу идет.

Вон на крылечке, видите,

Бабуля внучку ждет?

     -Бабушка поблагодарила внучку то, что она позаботилась о ней и принесла столько гостинцев. А вас, ребята, она благодарит за то, что помогли Красной Шапочке преодолеть  все трудности, которые встретились ей на пути.

Окончен урок, и выполнен план.

Спасибо, ребята, огромное вам

За то, что упорно и дружно трудились,

Что Шапочке Красной вы так пригодились.

     - Ребята помогли ли вам лучики справиться с заданиями? На доске два солнышка (весёлое и грустное), возьмите каждый свой лучик и в зависимости от того, понравился ли вам урок, всё ли у вас получалось, прикрепите свой лучик к одному из солнышек.

 

свернуть

Урок физической культуры и здоровья в 4 классе

развернуть

План- конспект урока физической культуры и здоровья
в 4 классе


 Тема урока: « Гимнастика»

 

Место проведения: спортивный зал

Инвентарь: скакалки 2 шт., гимнастические маты 8 шт., обручи 2 шт.,

                    мешочки с песком 2 шт., гимнастические скамейки 3 шт.,

                    мячи 2шт., канаты 2 шт.

Задачи урока:

 1. Теоретические сведения о понятии «осанка», формирование правильной осанки.
 2. Совершенствование акробатических упражнений: из упора присев перекат назад в группировке, перекат вперед в упор присев; кувырок вперед; перекат назад в стойку на лопатках.
 3. Продолжить обучение лазанию по канату.
 4. Развитие физических качеств методом крайстренинга.
 5. Воспитание у детей радость движения, умение оценивать свою деятельность на уроке.

 Ход урока:

Части

урока

Содержание заданий

Дозировка

Организационно- методические указания

 

1. Построение. Сообщение задач урока.

 2. Теория: понятие «осанка», формирование правильной осанки

 

Постановка позы правильной осанки у стенки

Контроль правильной осанки в строю

3. Строевые упражнения:

Выполнение команд «Становись!Равняйсь! Смирно!»

Повороты вправо, влево, кругом


Акцентрированный шаг на месте

 

4. Ходьба, разновидности ходьбы

- обычная ходьба

- ходьба с вращение рук вперед и назад

 

- ходьба на носках, руки за головой; на пятках, руки в стороны

- ходьба в полуприседе, руки на пояс; в приседе, руки на колени

5. Бег, разновидности бега и прыжков

- бег обычный

- бег приставными шагами, правым и левым боком, руки на пояс

- бег с выносом прямых ног вперед, руки на поясе

6. Ходьба, перестроение с колонны по одному в колонну по два

7. Комплекс общеразвивающих упражнений

30 с

 

1,30-2 мин

  

2-2,30 мин

 

 

20-25м

20-25м

 

 20-25м

 

 

20-25м

 

 

 

20-30м

 

20-30м

  

20-30м

 

2мин

 

 

5 упр на 8 счетов, по 2 подхода в каждую сторону

Организованный приход, команды подавать четко, следить за выполнением

Опрос «что такое осанка» (привычное положение тела, сидя и стоя, которое формируется с детства)

Стать возле стенки, касаясь пятками, ягодицами, плечами, головой, спину держать прямо, живот втянут

Упражнения выполнять четко, организованно

 

Повороты кругом выполняются через левое плечо

Движение начинать с левой ноги, одновременно всем классом

Спину держать прямо, соблюдать осанку, дистанция в строю 2 шага

При вращении рук больше амплитуду, выполнять по 4 счета, одновременно всем классом

Следить за ровной спиной, локти ровно в стороны

 

Не наклоняться вперед, спина прямая, соблюдать дистанцию

 

Дистанция 2-3 шага, спина прямая, руки согнуты в локтях

Подскоки выполнять повыше

 

 

Выполнять упражнение, оттягивая носки

Ходьбу выполнять для восстановления дыхания.

Четко, организованно

 

Выполняется фронтальным способом, одновременно всем классом

 

 

1. Класс делится на подгруппы по 2 ученика, для выполнения упражнений по станциям.

лазание по канату

 прыжки через скакалку

  поднимание туловища с положения лежа на спине, руки за головой

 1. ходьба с предметом на голове прямо и боком по рейке перевернутой скамейки
 2. сгибание и разгибание рук в упоре на скамейке
 3. броски мяча в кольцо
 4. прыжки через скамейку, напрыгивание и спрыгивание со скамейки
 5. вращение обручей

 Ученики убирают места своих занятий

 2. Выполнение акробатических упражнений

 - группировка сидя,

 - из седа в группировке перекаты назад и вперед в группировке

- из упора присев перекаты  назад в группировке

- перекаты вперед в сед , сохраняя группировку

- перекат вперед в упор присев

 - кувырок вперед

  - перекат назад в стойку на лопатках.

   Ученики убирают места занятий

  3. Подвижные игры на внимание:

«Внимание, следующее упражнение!»

     

«Карлики и великаны»

 

 30с на каждой станции по 20 с отдыха

  2 мин

1-2 мин

 

  по 2-3 подхода

 

 по 2-3 раза

 

по 2-3 раза

 

по 2-3 раза

 

по 2-3 раза

 

по 2-3 раза

    2 раза

    1-2 мин

 2-3 мин

       

2-3 мин

Класс стоит в колонне по 2, так формируются группы

Дети готовят места занятий

Высоко не лазить, соблюдать правила безопасности

Прыжок выполнять в каждый оборот скакалки, следить за дыханием

Руки держать точно в стороны

 Формировать правильную осанку, обращая внимание, чтобы мешочек не упал с головы, руки в стороны

Руки ставить на уровне плечей, сгибать до прямого угла

Бросать на точность попадания

Обращать внимание на правильность отталкивания и приземление после прыжка

Координировать свои движения

 Обращать внимание на соблюдение учащимися дисциплины, порядка

 Построение в колонну по 1, деление на подгруппы по два , устанавливая места занятий для следующих видов упражнений

Ноги согнуты в коленях, руками взяться за голени, колени раздвинуты, голова спрятана в коленях

Следить за сохранением группировки

Обратить внимание на исходные положения

При допущении ошибки неправильной группировки, дать картонку, чтобы ученик удерживал ее подбородком на груди (индивидуально)

Кувырки выполнить поточно, один за другим, поднятие руки показывает на готовность выполнения упражнения

Ученики работают в группах по парам помогая исправить ошибки при выполнении стойки на лопатках, давая прочувствовать правильность положения тела.

Обращать внимание на соблюдение учащимися дисциплины, порядка

Правила игры: класс стоит в кругу. Учитель говорит «Внимание, руки к плечам!», класс выполняет, а когда звучит команда « руки в стороны!», класс не реагирует так, как не прозвучала команда «Внимание!»

Выигрывает тот, кто меньше всех ошибался

Класс стоит в кругу. Учитель подает команды «Карлики», класс выполняет присед вместе с учителем, потом звучит команда «Великаны!», класс встает, учитель может остаться в приседе. Обращать внимание на то, что учитель может выполнять любые движения, а ученики только то, какая команда прозвучала. Выигрывает тот, кто меньше допустил ошибок. Дети оценивают себя сами. 

 

1. Подведение итогов урока, выставление оценок

2. Рефлексия урока учениками

3. Организованный уход

2 мин

30 с -1 мин

30 с

Учитель, подводит итоги урока, выставляет оценки

На стене находится плакат с изображением  смайликов с различными  выражениями эмоций на картинке «Радость, понравилось, чуть-чуть грустно, грустно, удивление»

Ученики сами оценивают  свои впечатления от урока, от полученной физической нагрузки.

Организованный уход.

свернуть

РАБОВЛАДЕНИЕ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

развернуть

РАБОВЛАДЕНИЕ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

 

Цели урока: подвести учащихся к пониманию причин  восстания Спартака; определить, было  оно случайным фактом или закономерностью.

Задачи урока:

обучающая – характеризовать положение рабов в римском обществе и Спартака как личность; подвести учащихся к пониманию причин начала восстания Спартака, причин его поражения.

развивающая – продолжить формирование умений составлять рассказ, делать выводы, элементарно анализировать изучаемые события, правильно показывать на карте изучаемые объекты.

воспитательная – способствовать формированию гражданской позиции учащихся, подвести их к осознанию того, что свобода – одна из основных ценностей жизни человека.

Оборудование:  карта «Римская республика в III – I вв.до н.э.», картины «В имении Римского рабовладельца» и «Бой гладиаторов в Колизее», раздаточный материал.

ХОД УРОКА:

I.  Организационный момент.

II.  Актуализация опорных знаний учащихся по теме «Земельная и военная реформы в Риме».

 1. Работа с классом.

Задание «Чистая доска» (краткое повторение пройденного материала по теме «Древний Рим»).

 1. Выполнение у доски карточки «Найди лишнее»
 2. Работа с классом.

Блиц-опрос по теме «Земельная и военная реформы в Риме»:

 • Как сказались войны, которые вел Рим, на положении небогатой части римского населения? (В результат войн было захвачено много рабов, которые стали выполнять основные работы в Риме. Рабский труд принес для небогатой части римского населения полное разорение. Многие земледельцы потеряли свои небольшие наделы обрабатываемой земли. Их скупали богачи и создавали огромные земельные хозяйства, в которых работали только рабы).
 • Что побудило братьев Гракхов выступить в защиту земледельцев?

( Гракхи хотели увеличить количество собственников земли, так как именно они служили в римской армии в то время).

 • Какую должность они занимали?
 • В чем заключалась реформа, проводимая Тиберием Гракхом? (он предложил отнять у богатых граждан часть земель и раздать их неимущим)
 • Кому это не понравилось? (богатым римлянам, прежде всего сенаторам. Ведь они уже распоряжались лучшими участками государственных земель).
 • Что стало с Тиберием Гракхом? (его убили сторонники сената).
 • Кто продолжил его дело? (его брат, Гай Гракх, который в 123 г. до н.э. стал народным трибуном).
 • Что предложил Гай Гракх? ( создавать колонии на завоеванных территориях, куда могли переселиться бедные и безземельные римские граждане).
 • Удалось ли Гракхам приостановить разорение земледельцев в Италии? (нет)
 • Что произошло в 107г.до н.э.? (консул Гай Марий начал военную реформу).
 • В чем заключалась военная реформа Гая Мария? (все граждане Рима вне зависимости от их богатства и владения землей могли служить в армии. Солдаты на время службы получали государственное оружие и плату).

!В результате реформ Гая Мария военная служба из права защищать Родину превратилась в профессию.

 

III. Новый материал по теме «Рабовладение в Древнем Риме».

План изучения нового материала:

   1. Источники рабства

 2. Положение рабов

    3.Восстание Спартака

На доске: тема урока, новые слова и даты: гладиаторы, о.Делос, г. Капуя, Везувий, Спартак, 74 -71гг. до н.э., Марк Красс.

 

Вопрос к учащимся:  Как вы думаете, о чем мы сегодня с вами должны поговорить?

Плакат «Мудрое дерево» (прикрепляем листочки с вопросами учащихся к дереву).

 

Самостоятельная работа учащихся с текстом учебника,  составление  в тетрадях схемы «Источники рабства»:

 Дети рабынь

 Военнопленные 

Рабы 

 

Похищение людей (пираты, разбойничьи шайки)

 

Вопросы к классу:

? Дорого ли стоили рабы?

? Какая категория рабов ценилась особенно дорого? (дети рабов, так они родились рабами и были послушными и воспитанными)

? Кто мог себе позволить купить раба? ( даже небогатая семья могла купить 1-2 человек)

 

Физкультминутка

 

Работа с раздаточным материалом «Положение рабов», анализ картины «В имении Римского рабовладельца»

Вопросы к учащимся:

- Где применялся труд рабов?

- Все ли рабы находились в одинаковом положении?

- Какую работу делали рабы в богатом доме?

- Как римляне относились к рабам?

Рассказ ученика о гладиаторах (опережающее задание).

! Докажите, что римские рабовладельцы не признавали за рабом права человека.

 

Слово учителя: Итак, мы с вами узнали, что рабов становилось все больше и больше. Недовольство и ненависть их к рабовладельцам росли. Наконец в 74 – 71гг. до н.э. Спартак возглавил восстание рабов.

 - Выясним, как проходило восстание Спартака.

*рассказ учителя

*работа с картой

*работа с лентой  времени

Почему восстание Спартака потерпело поражение? (ответы: войско Спартака уступало по своей организации регулярной армии римлян; у Спартака не было четкого плана действий; восставших обманули пираты)

 

IV. Закрепление изученного материала:

Отвечаем на вопросы, прикрепленные к плакату «Мудрое дерево»

Тренинг по теме «Рабовладение в Риме»

V. Подведение итогов урока

Домашнее задание: § 22

VI. Рефлексия

  

НАЙДИ ЛИШНЕЕ: 

 1. Этруски, сабины, галлы, латины
 2. Нума, Солон, Сервий Туллий, Ромул
 3. Консул, сенатор, архонт, трибун
 4. 107г. до н.э.,  123г. до н.э.,  133г. до н.э.,  753г. до н.э..

  

«ЧИСТАЯ ДОСКА»

 753г. до н.э. – основание Рима.

Плебеи – простой народ, занимался земледелием, скотоводством и ремеслом.

Патриции – знатные люди, занимали должности жрецов, судей, управляли городом.

Сенат – орган власти в Древнем Риме.

Консул – в период Римской республики в помощь сенаторам Народное собрание ежегодно избирало из патрициев 2 правителей – консулов. Они были судьями, а во время войны – военачальниками.

Трибун – должностное лицо, избирался плебеями и мог отменять распоряжения консулов и сената, если они касались интересов плебеев.

216г. до н.э. – битва при Каннах, пример того, как можно одержать победу над более многочисленным противником.

«Пиррова победа» - победа, равносильная поражению (одержанная слишком большой ценой).

Пунические войны – войны Рима с Карфагеном, с 264 по 146 гг. до н.э..

 

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОВ

 Труд невольников был очень тяжелым. Римский ученый Варрон писал: «Теперь я буду говорить, какими орудиями труда обрабатываются поля. Эти орудия бывают 3 видов: говорящие – рабы, мычащие – быки, немые  - повозки, лопаты, плуги». «Раб должен трудиться или спать», - говорили римляне.

Труд рабов использовался на строительстве, в серебряных рудниках, на больших кораблях было по 150-200 рабов-гребцов. Особенно много рабов работало в сельском хозяйстве Италии. Во время уборки урожая рабов заставляли работать по 17-18 часов в сутки. Чтобы голодные рабы не могли донести горсть муки до рта, им надевали на шею деревянные колеса.

Не иметь ни одного раба считалось признаком крайней нищеты. Даже у бедняка могли быть слуги. Дом же богача был ими переполнен. Домашним рабам жилось несравненно легче, чем рабам в имениях. Они убирали помещения, помогали господину одеться, готовили пищу. Лечил хозяина раб-врач, ведал его книгами раб-библиотекарь, писал под его диктовку письма раб-секретарь. Многие из рабов-слуг и вовсе вели полупраздное существование. Однако любой раб был бесправен, считался вещью, которой хозяин мог распорядиться, как пожелает.

Непригодных для работы рабов отвозили умирать на пустынный остров на реке Тибр.

Раб терял свое имя, ему давали какую-нибудь кличку, нередко презрительную, или называли Перс, Галл, Сириец. Хозяева старались покупать рабов из разных стран, не понимавших языка друг друга. Непокорные рабы работали и спали в железных оковах, растиравших тело до кровавых ран. На лице раба часто выжигали клеймо владельца.

Провинившихся рабов подвергали истязаниям: избивали кнутами, выламывали суставы. Владелец мог осудить раба на смерть – его распинали, привязывая руки и ноги к столбу с перекладиной. Человек умирал медленной, мучительной смертью под палящими лучами солнца.

Такое положение вынуждало их вести борьбу с рабовладельцами. Эта борьба принимала разные формы: неповиновение хозяину, порча орудий труда, побеги, заговоры. Самой высшей формой борьбы были восстания.

 

свернуть

Биология. Бабочки

развернуть

Городища раннего железного века на Беларуси

развернуть

Десятичные дроби

развернуть

Уладзімір Караткевіч

развернуть

Факультативное занятие «Культура и религия»

развернуть